فارادی
گراهام‌بل
نیوتن
آلفرد نوبل
فیثاغورث
مندلیف
ارسطو
ارشمیدس
ابوریحان بیرونی
گالیله
ماری کوری
محمود حسابی
آلبرت انیشتین
ادیسون
ابوعلی سینا